REGULAMIN KONKURSU „POPULARYZACJA TEMATYKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ POŚRÓD ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH”

Warszawa, 23 sierpnia 2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Służba Niepodległej, ul. Zamenhofa 1/43, 00-153, Warszawa;
 2. 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 23.08.2021 r. – 11.09.2021 r., do 23:59;
 3. 3. Pytanie konkursowe zostanie opublikowane na fanpage-u facebookowym Fundacji „Służba Niepodległej”;
 4. 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres fundacja@sluzbaniepodleglej.pl;
 5. 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zaangażowana lub zainteresowana działalność organizacji pozarządowych (NGO);
 2. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie;
  2) spełnienie warunków podanych w §3 ust.1.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi dotyczyć tematu wskazanego przez Organizatora;
 2. 2. Nagrodę otrzyma 20. uczestników, którzy w opinii komisji konkursowej udzielą najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe;
 3. 3. W skład komisji konkursowej wejdą: Prezes Fundacji Służba Niepodległej oraz Koordynatorzy projektu „Młodzież w Służbie Niepodległej”. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
 4. 4. Nagrodą w konkursie będzie udział w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym, połączonym z grą terenową o tematyce historycznej. Organizatorzy podadzą szczegóły laureatom po zakończeniu konkursu;
 5. 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator;
 6. 6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail;
 7. 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody;
 8. 8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będą następujące osoby: Piotr Okulski i Michał Konowalski;
 9. 9. Szkoła lub nauczyciel może zgłosić ucznia do konkursu. W przypadku kiedy zgłoszony uczeń otrzyma Nagrodę przewidzianą w Konkursie, to uczestnictwo w dwudniowym wydarzeniu szkoleniowym obejmuje również opiekuna ucznia.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody);
 2. 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w regulaminie programu Niepodległa.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.


Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.