Kolegium Służby Publicznej – Kultura i Patriotyzm

W ramach projektu zorganizowano cykl szkoleniowo-formacyjny składający się z 2 zjazdów
weekendowych. W ramach organizowanych wydarzeń odbyły się spotkania ze znanymi
historykami, społecznikami, publicystami oraz osobami na co dzień zajmującymi się szeroko
pojętą dziedziną kultury. Dodatkowym, pozytywnym aspektem tego działania była integracja
różnych środowisk i organizacji działających w poszczególnych regionach i miejscowościach.
Ponadto podczas spotkań zapewniono również różnego typu aktywności zachęcające do
interakcji między uczestnikami, dzięki czemu uczestnicy mogli się lepiej poznać, nawiązać
relacje, wymienić doświadczeniami i poglądami na tematy poruszane w trakcie spotkań.

W ramach I ze zjazdów zrealizowaliśmy następujące elementy merytoryczne:

– Prof. Ewa Leś „Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczpospolitej” – oprowadzenie po
wystawie przez autorkę połączone z wykładem i dyskusją na temat różnych rodzajów
patriotyzmu w historii i współczesności, roli społecznikostwa w postawie patriotycznej na
przestrzeni lat i wniosków dla współczesnej młodzieży.
– Wiktor Świetlik „Duch Eisensteina – od Pokłosia do Zielonej granicy. Obraz głównego nurtu
kinematografii w Polsce w ostatniej dekadzie” – spotkanie nt. współczesnej polskiej i
zachodniej kinematografii, sposobu przedstawiania w niej Polaków i innych narodów, roli
kultury w polityce historycznej Polski i innych krajów.
– Piotr Mazurek „Kultura debaty publicznej w XXI w.” – spotkanie nt. kultury medialnej,
manipulacji i budowaniu narracji w mediach w kontekście kultury.
– Michał Bruszewski „Wkład kultury wojskowej w kulturę ogólnonarodową” – spotkanie
dotyczyło roli kultury wojskowej we współczesnej kulturze Polski i innych krajów.
– Oskar Kochman „Polonia – niewykorzystane soft power?” – spotkanie było poświęcone roli
Polonii jako potencjalnego polskich spraw za granicą.

W ramach II ze zjazdów zrealizowaliśmy następujące elementy merytoryczne:

– Maciej Malik, „Kultura, a przemysł przyszłości” – spotkanie na temat klasycznej i
współczesnej edukacji i jej związków z kulturą i gospodarką
– Piotr Zaremba, „Rejtan – czyli jak nowocześnie opowiadać o polskiej historii” – spotkanie o
polskiej polityce historycznej w kontekście współczesnych wartości europejskich
– Piotr Mazurek „Kultura polityczna w Polsce 2023 – analiza, wnioski, prognozy, rola NGO” –
spotkanie dotyczyło roli organizacji pozarządowych w rozwoju kultury politycznej
współczesnej Polski.
– Beata Trochanowska, „Seksualizacja współczesnej kultury” – spotkanie nt. szans i zagrożeń
współczesnej kultury i sztuki w kontekście tradycji i moralności
– Lucien Ehrard „Współczesna kultura francuska” – spotkanie nt. kryzysu kultury multi-kulti
na przykładzie Francji

Uczestnicy spotkania wykazywali się dużą aktywnością i kreatywnością umiejętnie starając
się odczytać historyczne treści w kontekście obecnych wydarzeń w świecie kultury. Ponadto
widzieliśmy bardzo dużą aktywność naszych uczestników podczas prelekcji, co skutkowało
prowadzeniem ciekawych i merytorycznych dyskusji.