Kultura Wczoraj, Dziś i Jutro 2021

5 września 2021

nck

Celem projektu jest dalsza integracja oraz formacja młodego pokolenia Polaków w duchu polskiej kultury opartej na chrześcijańskim fundamencie, a także wzmocnienie tożsamości kulturowej uczestników opartej na dbałości o dobro wspólne. Celem szczegółowym projektu jest ukształtowanie wśród uczestników etosu działalności społecznej na rzecz dobra wspólnego będącego dziedzictwem wielu pokoleń Polaków. Odbędzie się to poprzez umożliwienie im wejścia w interakcję z czołowymi i inspirującymi osobami ze świata kultury, nauki, polityki i biznesu. Drugim celem szczegółowym projektu jest zaszczepienie wśród młodych osób zainteresowanych działalnością społeczną świadomości wielkiej roli kultury w rozwoju społecznym. W dobie konsumpcjonizmu młodzi ludzie nie doceniają roli formacji kulturowej w rozwoju społecznym. Naszym zamierzeniem jest przezwyciężenie takiego stanu rzeczy. Trzecim celem szczegółowym projektu jest stworzenie platformy integracyjnej dla grupy około 50 młodych osób zainteresowanych działalnością społeczną za pomocą konferencji, która zgromadzi uczestników w jednym miejscu i umożliwi dyskusję oraz integrację. W naszym przekonaniu jest niezwykle ważnym, aby umożliwić aktywnej społecznie młodzieży nawiązywanie kontaktów. Bez wątpienia przyczynią się one do zwiększenia możliwości wspólnych działań na rzecz dobra publicznego, które dzięki efektowi synergii będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe projekty. Rezultatem działań będzie uformowanie grupy około 50 młodych osób w duchu opartej na chrześcijańskim fundamencie europejskiej kultury, a także ukształtowanie wśród uczestników projektu etosu działalności społecznej na rzecz dobra wspólnego. Rezultatem działania będzie także zaszczepienie wśród młodych osób zainteresowanych działalnością społeczną świadomości o wielkiej roli kultury w rozwoju społecznym. W wyniku realizacji projektu grupa około 50 młodych, aktywnych społecznie osób będzie miała możliwość poznania się, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy mającej pozytywny wpływ na ich działalność społeczną, szczególnie na polu działalności kulturalnej. Z uwagi na to, że dotychczasowe doświadczenia organizatorów pokazują, że główną grupą młodzieży i działaczy organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani udziałem w realizowanych przez nas projektach, są osoby zajmujące się tematyką historycznotożsamościową, to w naszej opinii organizacja projektu powinna się przyczynić do zainicjowania większej liczby projektów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. W naszym założeniu rezultatem jakościowym projektu będą lepiej przygotowane i zorganizowane na większą skalę projekty historyczno-kulturalne. Celem bezpośrednim jest zorganizowanie jednej dużej, trzydniowej konferencji związanej z kulturą w Lublinie, gdzie zgromadzimy większość z zakładanej liczby 50 osób. To właśnie na wspomnianej konferencji uczestnicy będą mogli brać udział w konwersatoriach i seminariach, które będą traktować o Polskiej kulturze opartej na chrześcijańskich wartościach. Chcemy także umożliwić uczestnikom projektu bezpośredni kontakt z kulturą za pomocą zakupu biletów do instytucji kultury.